Book Drop

บริการรับคืนหนังสือ

หากห้องสมุดปิดทำการแล้วหรือ เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ นิสิตสามารถนำหนังสือมาคืนได้ ตู้รับคืนหนังสือจะอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าอาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 1
และชั้น 7 หน้าห้องสมุด

เวลาเจ้าหน้าที่เปิดตู้เก็บหนังสือ 8.30 น. ของทุกวันทำการ

หากหนังสือที่คืนเกินกำหนดส่งคืน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการยืมและชำระค่าปรับส่งคืนล่าช้าเพิ่มในภายหลังได้

สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้ที่

Email : library@cbs.chula.ac.tjh

Line Official :

เพิ่มเพื่อน