บริการยืม

ห้องสมุดมีหนังสือต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหมวดหมู่ ทั้งหมดเก็บไว้ที่ชั้น 8 ของห้องสมุดนิสิตสามารถยืมออกได้ โดยสามารถนำหนังสือที่ต้องการ มายืมที่เคาท์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 7 โดยแสดงบัตรนิสิตต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

” บริการยืมหนังสือ บริการสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ปัจจุบันทุกคณะ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น “

ระเบียบการยืม

นิสิต

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ป.ตรี 7 เล่ม ป.โท 10 เล่มป.เอก 15 เล่ม

นิสิตต่างคณะ

ป.ตรี 3 เล่มป.โท 5 เล่มป.เอก 8 เล่ม

ระยะเวลาในการยืม 2 สัปดาห์ และ Renew ได้ 1 ครั้ง

อาจารย์

อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ยืมได้ 20 เล่ม / 1 เทอม และ Renew ได้ 1 ครั้ง

อาจารย์คณะอื่น
ยืมได้ 20 เล่ม / 1 เดือน และ Renew ได้ 1 ครั้ง

บุคลากร

บุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ยืมได้ 15 เล่ม / 30 วัน และ Renew ได้ 1 ครั้ง

บุคลากร คณะอื่น
ยืมได้ 15 เล่ม / 30 วัน และ Renew ได้ 1 ครั้ง

เงื่อนไขการยืม

  • เป็นนิสิตปัจจุบันสถานะภาพการศึกษาปกติ
  • บัตรสมาชิกห้องสมุดยังไม่หมดอายุ
  • ไม่มีหนังสือค้างเกินกำหนดคืนในระบบ
  • หนังสือที่ยืมนับรวมหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดอื่นๆ ด้วย