CBS Student Lounge

ห้องรับรองนิสิต รองรับ 60 คน

  • บริการเฉพาะนิสิตปัจจุบันคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เท่านั้น
  • สแกนบัตรนิสิตที่หน้าห้องก่อนใช้บริการ
  • ทานน้ำ หรือนำเครื่องดืมที่เป็นขวดหรือมีฝาปิดมิดชิดเข้ามาทานได้ แต่ไม่อนุญาติให้ทานอาหารภายในห้อง

Student Lounge Hours

Mon – Fri
Sat – Sun

8 AM – 5 PM
9 AM – 5 PM

Holiday

Closes

พื้นที่บริการ

สำหรับปริญญาตรี – โท

สำหรับปริญญาเอกจะมีห้องบริการพิเศษที่ชั้น 2 (สำหรับปริญญาเอก เท่านั้น **)