Reserve Book Service

บริการหนังสือสำรอง คือหนังสือที่สั่งซื้อโดยอาจารย์ภายในคณะใช้สำหรับการสอนจะถูกเก็บไว้ที่ตู้หนังสือ โซนหนังสือสำรองภายในเคาท์เตอร์ ยืม-คืน หากนิสิตต้องการยืมอ่านต้องขออนุญาติอาจารย์ผู้สอนก่อน และอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้ทำการยืมอ่านได้

ตัวอย่างหนังสือสำรอง

เมื่อสืบค้นหนังสือ จะเห็นได้ว่า STATUS จะแสดงว่า LIB USE ONLY หมายถึงอนุญาติใช้อ่านได้ภายในห้องสมุด หรือได้รับอนุญาติจากอาจารย์ประจำวิชานั้น ก่อนทำการยืม

ระเบียบการยืม

  • หนังสือสำรองนี้ กำหนดเวลาการยืมออกจะขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนอนุญาติแต่ไม่เกิน 7 วัน
  • หากยืมหนังสือเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับคืนล่าช้า 30 บาท / วัน