อาจารย์
นิสิต
บุคลากร
บุคคลภายนอก
อาจารย์

สำหรับอาจารย์ในคณะ

 • สิทธิ์ในการยืมหนังสือ 20 เล่มต่อ 1 ภาคการศึกษา
 • สามารถยืมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต (Renew) ได้ 1 ครั้ง ตามเวลายืมปกติ
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • ใช้บริการห้อง Studyroom
 • สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 • สืบค้นฐานข้อมูลโครงงานพิเศษ
 • Download ข้อมูลหนังสือแบบ Full Text 
 • สั่งซื้อหนังสือสำหรับการสอน
 • พื้นที่อ่านหนังสือชั้น 7 - 8

สำหรับอาจารย์ต่างคณะภายในมหาวิทยาลัย

นิสิต

สำหรับนิสิตในคณะ

 • สิทธิ์ในการยืมหนังสือ
   • > นิสิตปริญญาตรี 7 เล่มต่อ 14 วัน
   • > นิสิตปริญญาโท 10 เล่มต่อ 14 วัน
   • > นิสิตปริญญาเอก 15 เล่มต่อ 14 วัน
 • สามารถยืมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต (Renew) ได้ 1 ครั้ง ตามเวลายืมปกติ
 • บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด
 • บริการยืม วิทยานิพนธ์, หนังสือสำรอง และ CD-ROM ยืมได้เฉพาะนิสิตในคณะฯ
 • ใช้บริการห้อง Study room
 • สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 • สืบค้นฐานข้อมูลโครงงานพิเศษ วิทยานิพนธ์
 • Download ข้อมูลหนังสือแบบ Full Text 
 • พื้นที่อ่านหนังสือชั้น 7 - 8 
 • ห้อง Flagship Lounge 

สำหรับนิสิต ต่างคณะภายในมหาวิทยาลัย 

บุคลากร

สำหรับบุคคลากรในคณะ

 

 • สิทธิ์ในการยืมหนังสือ 15 เล่มต่อ 14 วัน
 • สามารถยืมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต (Renew) ได้ 1 ครั้ง ตามเวลายืมปกติ
 • บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด
 • สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 • สืบค้นฐานข้อมูลโครงงานพิเศษ วิทยานิพนธ์
 • พื้นที่อ่านหนังสือชั้น 7 - 8 

สำหรับบุคคลากรต่างคณะภายในมหาวิทยาลัย

บุคคลภายนอก

บริการสำหรับบุคคลภายนอก,ศิษย์เก่า,สมาชิกห้องสมุด

 

 • สืบค้นหาหนังสือ และอ่านภายในห้องสมุด
 • สืบค้นฐานข้อมูลโครงงานพิเศษ วิทยานิพนธ์ (เฉพาะอ่านในห้องสมุดเท่านั้น)
 • พื้นที่อ่านหนังสือชั้น 7 - 8
 • ถ่ายเอกสารหนังสือ

(บุคลภายนอกทั่วไป, บุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิก ,นิสิตเก่า ไม่อนุญาติให้ยืมหนังสือออกภายนอก)


สืบค้นงานวิจัย
สืบค้นฐานข้อมูลประชาคมวิชาการ
คลังปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIR) 
ฐานข้อมูลด้านงานวิจัย

เครื่องมือการทำวิจัย
การตรวจทานภาษาอังกฤษของต้นฉบับ
อักขราวิสุทธ์ : ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
Endnote X9 : โปรแกรมจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม
Turnitin : โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ จุฬาฯ
กิจกรรมของห้องสมุด

**มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาห้องสมุดบัญชี จุฬาฯ ของเราด้วยการช่วยกันตอบแบบสอบถามการรับบริการของห้องสมุด

สมัครสมาชิกชมรมคนรักห้องสมุดของเราพูดคุยในกลุ่มสมาชิก รับข่าวสารของห้องสมุด